ANBI

Stichting Kinderboerderij Cantecleer
Buitensingel 3
8261 DA Kampen
RSIN 800145082
IBAN NL29 RABO 0331 2821 78

Voorzitter: Johan van Donge
Secretaris: Cor van Laar
Penningmeester: Enrico Goosen

Beleidsplan Stichting Kinderboerderij Cantecleer
December 2018

Statutaire doelstelling:
Het doel van de stichting is enerzijds de educatieve vorming op het gebied van de levende natuur voor inwoners (in het bijzonder jeugdigen en jongeren) van Kampen te bevorderen. Anderzijds heeft de stichting ten doel hde interesse voor de natuur te bevorderen.
Visie van de stichting:
Door middel van het educatief programma en de boerderij de doelgroepen kennis te laten maken met landbouwhuisdieren, het leven op de boerderij en het doormaken van het ritme van de seizoenen. Het educatieve programma en de activiteiten van de kinderboerderij vullen elkaar aan.
Missie van de stichting:
De stichting wil door het exploiteren van de kinderboerderij, waar de doelgroepen 6 dagen per week welkom zijn alsmede door middel van de educatieve programma’s een beeld te geven van het leven op de boerderij en de omgang met dieren te bevorderen.

De stichting Cantecleer tracht haar doel te bereiken door:

 • Onder deskundige leiding voorlichting geven aan scholen en individuele belangstellenden.
 • Het uitgeven van lesbrieven.
 • Belangstelling kweken voor dier en plant, alsmede de natuur in haar algemeenheid.
 • De exploitatie van de kinderboerderij Cantecleer.
 • Begeleiding en ondersteuning bieden aan hen die vrijwilligerswerk bij de stichting willen verrichten.

De doelgroepen van de kinderboerderij zijn:

 • Groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs in Kampen.
 • Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Kampen.
 • Bewoners van verzorgingstehuizen in Kampen.
 • Dagverblijven en gehandicapten.
 • Bezoekers van de boerderij.
 • Kinderen/ ouders /grootouders /verzorgers.
 • Taakgestraften.
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Middelen
De middelen om de doelstelling van de stichting te bereiken zijn:

 • De boerderij
  het houden van kleine huisdieren om door de doelgroepen te worden verzorgd;
  het houden van grote landbouwhuisdieren ten behoeve van de educatie van de doelgroepen; het in stand houden van oude rassen; de exploitatie van de boerderij;
  het verzorgen van het hertenkamp.
 • Het ritme der seizoenen
  Het in stand houden en verzorgen van de heemtuin met hoogstamfruitbomen en bessenstruiken. Van de oogst wordt met de kinderen jam gemaakt; het zaaien van graan op een akkertje. Van de oogst worden met de eieren van de kippen en de melk van de koe pannenkoeken gebakken; het zaaien en inkuilen van voederbieten; het houden van bijen en onderhouden van een bijentuin i.s.m. de imkervereniging; verkoop van boerderijproducten (eieren, jam, hooi, stro en mest).
 • Educatie
  klassen van basisscholen komen een keer per jaar langs op de kinderboerderij. De leerlingen krijgen les op de boerderij over een boerderijthema;
  jeugdclub voor kinderen van de vrienden van de Cantecleer. Voor de jeugdclub worden verschillende activiteiten georganiseerd;
  cursussen om de kinderen leren respect te hebben voor de natuur en het omgaan met dieren (ponycursus, dierenverzorging, wolverwerking);
  tentoonstellingen over verschillende thema’s, die te maken hebben met de kinderboerderij;
  activiteiten per seizoen (paaseieren zoeken, schaapscheerderfeest, indianenkamp);
  rondleidingen op de boerderij voor de doelgroepen;
  het maken van lespakketten voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs;
  educatieve feestjes.
 • De speeltuin
  Voor de nodige ontspanning van het kind is er bij de kinderboerderij een speeltuin met natuurlijke objecten en educatieve elementen.
 • Personele bezetting:
  2 fte coördinatie, begeleiden taakgestraften, stagiaires, gehandicapten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, educatief programma en exploitatie kinderboerderij en verzorging hertenkamp.

 • De te verrichten taken ten behoeve van de doelstelling:
  1. Ten behoeve van de exploitatie van de boerderij. Los van de openingstijden is de exploitatie van de boerderij een continue functie. De dieren dienen altijd verzorgd te worden. Naast de verzorging komt de administratie van de boerderij (Minas boekhouding, aankoop van voer, stro, etc.) alsmede het toezicht op de gang van zaken tijdens de openingstijden van de boerderij. Jaarlijks komen er 60.000 bezoekers op de boerderij.
  2. Ten behoeve van het educatief programma. De doelgroepen krijgen een programma op de boerderij aangeboden. Dit kan zijn een rondleiding, maar ook een lesmorgen op de hooizolder met daarbij praktijk zoals het melken van een koe, het rapen van eieren, het malen van meel en ten slotte het bakken van de pannenkoeken. Het lesprogramma moet ontwikkeld worden en aan de scholen gestuurd worden. Tevens moeten de activiteiten voor de jeugdclub ontwikkeld en uitgevoerd worden. Momenteel bezoeken 25 basisscholen de boerderij.
 • Ten behoeve van het hertenkamp. De dieren dienen gecontroleerd te worden en de weiden moeten beheerd worden.
 • Voorjaar:
  Het bewerken van het land
  Het zaaien van het graan
 • Zomer:
  Oogsten
  Maaien/vleugelen van het graan
  Graan opvangen en malen
  Stro voor de dieren binnenhalen
  Hooi binnehalen
 • Herfst:
  land schoonmaken
  Wintertarwe zaaien
  Grond ruilen
  Wilgen knotten
 • Winter:
  Dieren op stal
  Dieren voorzien van hooi en stro
  Stilte van het landschap

Vermogensbeheer
De Stichting doet niet aan actief vermogensbeheer. De minimaal overtollige middelen staan op een spaarrekening bij een reguliere bank.

Bestemming liquidatiesaldo
In geval van ontbinding van de stichting zal een eventueel positief liquidatiesaldo statutair worden besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting.

Bestuur De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding voor het uitvoeren van de bestuurstaken.

Klik hier voor het laatste jaarverslag
Klik hier voor het laatste financiële verslag