Over ons

Visie van de stichting:
Door middel van het educatief programma en de boerderij de doelgroepen kennis te laten maken met landbouwhuisdieren, het leven op de boerderij en het doormaken van het ritme van de seizoenen. Het educatieve programma en de activiteiten van de kinderboerderij vullen elkaar aan.

Missie van de stichting:
De stichting wil door het exploiteren van de kinderboerderij, waar de doelgroepen 6 dagen per week welkom zijn alsmede door middel van de educatieve programma’s een beeld te geven van het leven op de boerderij en de omgang met dieren te bevorderen.

De stichting Cantecleer tracht haar doel te bereiken door:
onder deskundige leiding voorlichting te geven in lesverband aan scholen en individuele belangstellenden; het uitgeven van lesbrieven, belangstelling te kweken voor dier en plant, alsmede de natuur in haar algemeenheid; de exploitatie van een boerderij;
begeleiding en ondersteuning aan te bieden aan hen die vrijwilligerswerk bij de stichting willen verrichten, waarbij- voor zover dit het belang van de stichting niet schaadt- speciaal de nadruk zal vallen op maatschappelijk kwetsbare personen en groepen.

De doelgroepen van de kinderboerderij zijn:

groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs in Kampen en groot IJsselmuiden;
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Kampen en groot IJsselmuiden;
bewoners van verzorgingstehuizen in Kampen en groot IJsselmuiden;
dagverblijven en gehandicapten;
bezoekers van de boerderij: kinderen met hun ouders en grootouders;
taakgestraften.

Middelen

De middelen om de doelstelling van de stichting te bereiken zijn:

 • De boerderij
  het houden van kleine huisdieren om door de doelgroepen te worden verzorgd;
  het houden van grote landbouwhuisdieren ten behoeve van de educatie van de doelgroepen;
  het instandhouden van oude rassen;
  de exploitatie van de boerderij;
  het beheer van het hertenkamp, de hoogtestamboomgaard aan de st. Nicolaasdijk en dierenweide Cellesbroeksweg te Kampen.
 • Het ritme der seizoenen
  Het instandhouden en verzorgen van de heemtuin met hoogstamfruitbomen en bessenstruiken. Van de oogst wordt met de kinderen jam gemaakt; het zaaien van graan op een akkertje. Van de oogst worden met de eieren van de kippen en de melk van de koe pannenkoeken gebakken; het zaaien en inkuilen van voederbieten; het houden van bijen en onderhouden van een bijentuin i.s.m. de imkervereniging; verkoop van boerderijproducten (eieren, jam, hooi, stro en mest).
 • Educatie
  klassen van basisscholen komen een keer per jaar langs op de kinderboerderij. De leerlingen krijgen les op de boerderij over een boerderijthema;
  jeugddub ‘Sproet’ voor kinderen van de basisschool (kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar). Voor de jeugdclub worden verschillende activiteiten georganiseerd. Vier maal per jaar verschijnt de clubkrant;
  Eco-kids is een naschoolse activiteit. De club komt eenmaal per week bij elkaar en heeft tot doel de bewustwording van de omgeving door de kinderen;
  cursussen om de kinderen leren respect te hebben voor de natuur en het omgaan met dieren (ponycursus, dierenverzorging, wolverwerking);
  tentoonstellingen over verschillende thema’s, die te maken hebben met de kinderboerderij;
  activiteiten per seizoen (paaseieren zoeken, schaapscheerderfeest, indianenkamp);
  rondleidingen op de boerderij voor de doelgroepen;
  het maken van lespakketten voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs;
  educatieve feestjes.
 • De speeltuin
  Voor de nodige ontspanning van het kind is er bij de kinderboerderij een speeltuin met natuurlijke objecten en educatieve elementen.
 • Personele bezetting:
  1 fte coordinatie, begeleiding taakstraffen, educatief programma en exploitatie kinderboerderij
  2 banenpoolers voor exploitatie boerderij en onderhoud dierenweiden en hoogstamboomgaard.
 • De te verrichten taken ten behoeve van de doelstelling:
  1. Ten behoeve van de exploitatie van de boerderij. Los van de openingstijden is de exploitatie van de boerderij een continue functie. De dieren dienen altijd verzorgd te worden. Naast de verzorging komt de administratie van de boerderij (Minas boekhouding, aankoop van voer, stro, etc.) alsmede het toezicht op de gang van zaken tijdens de openingstijden van de boerderij. Jaarlijks komen er 60.000 bezoekers op de boerderij.
  2. Ten behoeve van het educatief programma. De doelgroepen krijgen een programma op de boerderij aangeboden. Dit kan zijn een rondleiding, maar ook een lesmorgen op de hooizolder met daarbij praktijk zoals het melken van een koe, het rapen van eieren, het malen van meel en ten slotte het bakken van de pannenkoeken. Het lesprogramma moet ontwikkeld worden en aan de scholen gestuurd worden. Tevens moeten de activiteiten voor de jeugdclub ‘Sproet’ ontwikkeld en uitgevoerd worden. Momenteel bezoeken 25 basisscholen de boerderij.
 • Ten behoeve van het onderhoud van de dierenweide en de hoogstamboomgaard. De dieren op de dierenweide en in de hoogstamboomgaard dienen gecontroleerd te worden en de weiden moeten beheerd worden.
 • Het ritme der seizoenen
  Uitgangspunt van het educatieve programma van de stichting kinderboerderij ‘Cantecleer’ is het ritme van de seizoenen. De verschillende lesprogramma’s en activiteiten zijn hierop gebaseerd. Het leven op de boerderij heeft een bepaalde cyclus, er zijn werkzaamheden op het land en om de boerderij heen die seizoensgebonden zijn en dus elk jaar weer terug komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Voorjaar:
  Het bewerken van het land
  Het zaaien van het graan
 • Zomer:
  Oogsten
  Maaien/vleugelen van het graan
  Graan opvangen en malen
  Stro voor de dieren binnenhalen
  Hooi binnehalen
 • Herfst:
  land schoonmaken
  Wintertarwe zaaien
  Grond ruilen
  Wilgen knotten
 • Winter:
  Dieren op stal
  Dieren voorzien van hooi en stro
  Stilte van het landschap