Home

Van botermarkt tot Broederpoort
De stadsboeren van Kampen
Flora en Fauna van het gebied

Stadsburgerweyden
Blauwgrasland
Slootkanten en vegetatie

Kinderboerderij Cantecleer
Natuur in de stad
Vlinder en insectenposter
Vogelkaart

Poorten en Stadspark

Nadere Informatie
Routebeschrijving + Kaart
Colofon

Legenda

Blauwgrasland: wat is dat?

De meest voorkomende plantensoorten in het blauwgrasland hebben blauwe bloemen of hebben een blauwige glans, zoals de blauwe zegge. Op verschillende plaatsen in ons land wordt geprobeerd deze mooie graslanden te laten terugkeren.
BlauwgraslandDit is ook in de Stadsburgerweyden het geval.Meestal wordt blauwgrasland geassocieerd met pure natuur en natuurreservaten. Dit is echter maar ten dele juist. Voor de helft zijn het cultuurlandschappen, die zijn ontstaan met behulp van de mens,
monumenten van eeuwenlang kleinschalige boerenbedrijvigheid. Rond 1900 waren er nog enkele
tienduizenden hectares blauwgrasland in ons land. Deze natte en onbemeste graslanden zijn nu vrijwel allemaal verdwenen. De nog resterende hectaren worden strikt beschermd.
Hier is nog iets van de oude plantenrijkdom overgebleven. Blauwgrasland ligt meestal op een venige ondergrond. Zodra in een veengebied de grondwaterstand wordt verlaagd zal het veen inklinken en eroderen. Voor hetzelfde effect moet de grond- waterstand hierna weer verlaagd worden (enz.). Voor een efficiënte bedrijfsvoering is een lage grondwaterstand echter veel eenvoudiger. Het gras groeit beter en egaler en zware landbouwmachines zakken minder snel weg. Maar dit heeft natuurlijk wel een grote invloed op de kwetsbare vegetatie. Voor blauwgraslandsoorten moet de grondwaterstand steeds hoog zijn. Blauwgraslanden hebben daarom altijd een
zuur milieu. Door de zeer geringe bemesting is dit tevens zeer voedselarm.
Extra bemesting is niet nodig, omdat het eigen gras voor de bemesting kan zorgen.
Veel plantensoorten hebben deze voedselarme condities nodig. De hoge grondwa- terstand noemen we 'dras'. In de winter als de waterstand vaak nog wat hoger is noemen we dit 'plas-dras'. In het blauwgrasland ontstaan dan echte moerassige stukken. Maaien deed men maar één keer per jaar, meestal eind augustus en natuur- lijk met de zeis. Willen we de echte blauwgraslanden terugkrijgen, dan zullen we dit ook moeten kopiëren. Helaas is dit veel te arbeidsintensief en dus te duur.
Machinaal maaien en hooien zorgt echter voor te grote veranderingen in dit kwets- bare milieu. Het microreliëf wordt beschadigd en er blijft te veel restmaaisel achter, waardoor de weiden nooit echt schraal kunnen worden.

Blauwgrasland
Blauwgrasland kunnen we dus niet zo makkelijk terug laten keren, als het eenmaal
verdwenen is. De waterstand moet heel precies geregeld wordenen de strenge eisen op het gebied van beweiding, betreding, maaien en oogsten moeten heel stipt nageleefd worden. In een zo relatief klein en centraal in de stad gelegen gebied als de Stadsburgerweyden was en is dit alles niet zo eenvoudig te realiseren . We zijn gelukkig op de goede weg, de
eerste resultaten zijn reeds duidelijk zichtbaar. Zo is er al een mooie kruiden rijke weide ontstaan en keren sommige veeleisende planten- soorten terug.
Lees verder in Slootkanten en vegetatie