Home

Van botermarkt tot Broederpoort
De stadsboeren van Kampen
Flora en Fauna van het gebied

Stadsburgerweyden
Blauwgrasland
Slootkanten en vegetatie

Kinderboerderij Cantecleer
Natuur in de stad
Vlinder en insectenposter
Vogelkaart

Poorten en Stadspark

Nadere Informatie
Routebeschrijving + Kaart
Colofon

Legenda

Kinderboerderij Cantecleer

CantecleerTen zuiden van de Stadsburgerweyden ligt het eigenlijke Groene Hart. Het grootste deel, ongeveer vijf van de negen hectare is in beheer bij kinderboerderij Cantecleer, vernoemd naar de haan uit
de fabels van de la Fontaine. Naast de boerderij liggen de terreinen
van het plaatselijk zwembad 'De Steur' met haar speelweiden (zie: Nadere informatie). De route door het Groene Hart loopt over het erf van de kinderboerderij, die zeker de moeite van het bezichtigen waard is. Al is het maar vanwege het gevariëerde dierenbestand dat u hier aantreft. De beheerder, Hanjo IJkhout is zeker bereid om u het één en ander te vertellen over de verschillende aspecten van dit boerenbedrijf en de plaats die zij inneemt in de Kamper samenleving. Er zijn op dit moment zeker
driehonderd kinderboerderijen in Nederland. De eerste werd rond de voorlaatste eeuwwisseling geopend in Artis, Amsterdam. Als onderdeel van de dierentuin was zij een groot succes, weldra in den lande gevolgd door meer van dit soort initatieven. Naast de recreatieve functie werd de educatieve steeds belangrijker. Door de verdergaande verstedelijking vervreemdt de mens steeds meer van de natuur. Kinderboerderijen bieden kinderen de mogelijkheid om die kloof te overbruggen. Door het omgaan met dieren en de ver-zorging daarvan Ieren kinderen ondermeer waar vlees en zuivel- producten vandaan komen. De kinderboerderij Cantecleer telt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers, kinderen en volwassenen. Dat is een relatief groot aantal voor een stad als Kampen, die per 1 januari 2001 45.000 inwoners telt. De totale bedrijfsvoering ligt in
handen van de beheerder en twee beroepskrachten. Zij worden bijgestaan door tientallen vrijwilligers. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk project niet voor honderd procent commercieel geexploiteerd kan worden. De intensieve begeleiding van kinderen en volwassenen past niet in een commerciële opzet. Cantecleer is daarom net zoals praktisch alle kinderboerderijen afhankelijk van subsidies en giften. Een belangrijke inkomstenbron is de ontvangst van schoolreisjes en het organiseren van verjaardagsfeestjes met een pannenkoekenmaaltijd. Op deze partijtjes Ieren kinderen wat er allemaal komt kijken bij het bakken van een pannenkoek.
Deze feestjes zijn altijd een enorm succes en dagelijks klinkt dan ook het 'Lang zal-ie leven!' over de boerderij.
wilgenknotten Naast deze recreatieve functie heeft Cantecleer ook een opvoedkundige taak. Er worden daarom tal van cursussen georganiseerd, zoals 'De verzorging van paard en pony', 'Flora en fauna rond de boerderij' en cursussen met als thema 'Sloot en plas'. Ook op creatief gebied verzorgt de kinderboerderij cursussen. Iedere groep uit het basisonderwijs in Kampen bezoekt één keer per jaar deze locatie. Soms ook ver- zorgt Cantecleer voorlichting op de scholen zelf. Verder worden er oogst-, teelt- en schaapscheerdersfeesten georganiseerd. Natuurlijk zijn kinderen ook individueel van harte welkom om de dieren te verzorgen of kleine karweitjes op te knappen. Wandelend over het erf ziet u een bonte stoet van dieren die allemaal op de één of andere manier een relatie hebben met het boerenbedrijf: de waakhond, de muizenvangende katten, geiten, schapen, koeien, paarden en pony's, kippen, kalkoenen en nog meer. Op de deel naast de paardenboxen zijn enkele
koudwateraquaria ingericht. Hier kunt u zien wat er zoal in deze omgeving onder water leeft. Alleen de schildpad komt van nature niet voor in Nederland en is 'aan komen waaien'. De kinderboerderij vangt namelijk jaarlijks heel wat dieren op, die niet meer als huisdier gewenst zijn. Ze worden geaccepteerd zolang er plaats is en mits ze tot de gebruikelijke veestapel van een boerderij behoren. Bij Cantecleer vindt u zeldzame en vrijwel vergeten huisdierrassen, zoals de witrugkoe, diverse schapenrassen, zoals de schonebeeker en het drents hei- deschaap en diverse soorten land geiten. Misschien komt u er ook nog twee, al sinds de Middeleeuwen bekende kippen rassen tegen, de brabander en de kraaikop. Het grasland in de directe omgeving wordt beheerd door de kinderboerderij. Op een ecologisch verantwoorde manier, dus zonder gif en kunstmest brengen de medewerkers van Cantecleer het kruiden rijke landschap, zoals dat vroeger
in de omgeving van Kampen voorkwam weer terug. (zie ook Blauwgrasland).
wilgenknottenTeneinde alle
landbouwkundige aspecten nog meer voor het voetlicht te brengen worden er diverse veldjes met graangewassen zoals tarwe en gerst ingezaaid. Op een dergelijke
wijze komen zo de belangrijkste bestanddelen van ons voedselpak-
ket aan bod. Als u het erf verlaat, dan kunt u nog uw dorst lessen
bij een waterpomp. Deze brengt zacht en schoon grondwater van
17 meter diep omhoog. Verderop aan uw rechterhand op de speel-
weide staat er nog één. Links ziet u de
bijentuin. (Zie: Bijentuin) Deze is mede gerealiseerd dankzij het geld van de Gemeentelijke
Natuurprijs. De eerste kasten leveren nu al een goede kwaliteit honing. Het ligt in de bedoeling om ook een boerderijwinkeltje te beginnen, waar door kinderen boerderijproducten zullen worden verkocht. Om het verhaal van Cantecleer compleet te maken kunnen we nog vertellen, dat de kinderboerderij ook verantwoordelijk is voor het beheer van het plaatselijk hertenkamp, verschillende dierenweiden en een elders in de stad gelegen hoogstamboomgaard (aan de Sint Nicolaasdijk). In 1985 startte een groep enthou siaste vrijwilligers met deze kinderboerderij. Waarschijnlijk niemand had kunnen bedenken, dat dit zou uitmonden in een dergelijk professioneel project. Na het bezoek aan de kinderboerderij voert de wandeling door het landschappelijk
gevariëerde terrein achter het zwembad 'De Steur'. Langs dit deel van de route staan veel stinzenplanten (zie: Stinzenplanten). Ook kunt u in de goede tijd van het jaar veel zangvogels, vlinders en libellen verwachten. De natte weiden horen bij de kinderboerderij en zijn zeer kruidenrijk. In dit gedeelte ziet u houtwallen, watertjes, kleine moerasjes, natte weilanden, stukjes elzenbroekbos en oude bomenrijen. Dat alles op een paar hectare.
Lees verder in Natuur in de stad