Home

Van botermarkt tot Broederpoort
De stadsboeren van Kampen
Flora en Fauna van het gebied

Stadsburgerweyden
Blauwgrasland
Slootkanten en vegetatie

Kinderboerderij Cantecleer
Natuur in de stad
Vlinder en insectenposter
Vogelkaart

Poorten en Stadspark

Nadere Informatie
Routebeschrijving + Kaart
Colofon

Legenda

De flora en fauna van het wandelgebied

Het is ondoenlijk om alle dieren en planten, die in dit wandelgebied voorkomen
hier te vermelden. Want het is best wel wonderbaarlijk hoeveel leven zich in
zo'n toegankelijk gebied midden in de stad weet te handhaven. Hieronder zullen
we - zonder volledig te willen zijn - de belangrijkste dieren- en plantengroepen
kort beschrijven.

Zoogdieren
Naast diverse muizen- en rattensoorten is er een vaste egelpopulatie
(zie: egels en takkenhopen). Hermelijn, vos en konijn bezoeken zo nu en dan
het gebied. De redelijke vleermuizen populatie wordt in een apart artikel besproken
(zie: vleermuizen- een verborgen wereld)


grote beervlinderVlinders
In twee groepen te verdelen:
.
dagvlinders - kleurrijke, overdag vliegende vlinders; een vlinder die overdag vliegt is bijna altijd een dagvlinder.
.
nachtvlinders - vliegen vrijwel alleen 's nachts; er zijn veel meer nacht-
dan dagvlindersoorten; meestal zijn ze ook kleiner en minder kleurrijk.
Voor de wandeling zijn vooral dagvlinders van belang. Minimaal 16 soorten vliegen
jaarlijks in dit gebied. Ze houden zich schuil bij bewolkt weer. Voorbeelden zijn:
landkaartje, oranjetipje (zie: Oranjetipje), gehakkelde aurelia, argusvlinder
en kleine vuurvlinder.

Planten
. stinzenplanten (zie: Stinzenplanten)
.
wilde planten - veel moeras- en natte weidensoorten, bos- en houtwalvegetaties.
.
waterplanten - waterpest, grof hoornblad, pijlkruid e.a.
.
bomen, heesters en struiken.

adderwortelAlant
Anjerboerenwormkruid
moeraskartelbladGrasmuur
dovenetelOoievaarsbek
Smeerwortel
BrunelZwanenbloem
WilgeroosjeKruiskruid

1 Adderwortel
2 Griekse Alant
3 Anjer
4 Boerenwormkruid
5 Moeraskartelblad
6 Grasmuur
7 Dovenetel
8 Ooievaarsbek
9 Smeerwortel
10 Ratelaar
11 Brunel
12 Zwanenbloem
13 Wilgeroosje
14 Kruiskruid

Libellen
Door de waterpartijen zijn er veel libellen in het gebied. We noemen hier oeverlibel,
heidelibel, blauwe en bruine glazenmaker, pantserjuffer, weidebeekjuffer, vuurjuffer
en lantaarntje.


Vogels
stadsboerVoor het gemak verdelen we deze in twee groepen:
.
broedvogels - een tamelijk forse groep van minimaal 40
soorten; vooral de zangvogels zijn goed vertegenwoordigd;
.
niet-broedvogels - zo'n 20 tot 30 soorten verblijven regelmatig in het Kamper Groene Hart.
Enkele belangrijke broedvogels vindt u op de vogelposter. De meeste soorten die u tegenkomt of hoort, broeden ook in het gebied.


Vissen, amfibieën
In de grachten en sloten zwemmen o.a. tiendoornige stekelbaars, zeelt, vetje, bittervoorn en kleine modderkruiper. Er zitten ook veel groene en bruine kikkers,
gewone padden en kleine watersalamanders.
Naast deze genoemde groepen zijn er nog talloze insecten zoals bijen, wespen, spinnen, kevers, muggen, sprinkhanen en andere organismen als slakken, wormen,
mossen en paddestoelen. Te veel om op te noemen.
Hopelijk u krijgt met deze opsomming een indruk van de rijkdom van de stadse natuur van dit Kamper gebied.

Lees verder in Stadsburgerweyden